帝源中考网 | 帝源高考网 | 小学 | 初中 | 高中| 教育新闻 | 考试通知 |
付费用户请点这里下载注册会员
首页 > 三年级 > 人教版三年级语文上册 > 三年级语文上册资料 > 部编版语文三年级上册看拼音写词语(田字格)手机版

部编版语文三年级上册看拼音写词语(田字格)

文件大小:   资料格式:  下载:2730次

资料等级:33    所需点数:0

课件类型:/word

注册本站会员,享受高速下载,立即注册会员

下载帮助加入收藏夹 错误报告

 部编版语文三年级上册看拼音写词语部分内容预览

部编三年级语文上册看拼音写词
第一单元
1.zǎo chén   chuān dài   xiān yàn   fú zhuāng   dǎ bàn
xiào yuán    jìng ài  guó qí     jìng  lǐ   tóng zhōng
jiào shì    lǎng dú    ān jìng     shù zhī     zhè xiē
hào qí     zhāo yǐn     gǔ lǎo     cū zhuàng   zhī gàn
yǐng zǐ
2.zhèn yǔ   huāng yě    lǜ cǎo     tiào wǔ    kuáng huān
gōng kè     fàng jià     hù xiāng   kuáng fēng
jí  jí  máng  máng     zì rán     néng gòu    shuāng bì
第二单元
4.hán shuāng  shí jìng  xié xiàn  zèng sòng  gài fáng
jú huā   cán pò    jūn zǐ     chéng huáng   tiǎo zhàn
5.jīn sè  shuǐ ní   fàng qíng  míng lǎng  liàng jīng jīng
jīn huáng     yǔ zhū     luò yè    shǎn shǎn  fā guāng
jìn tóu      píng zhǎn    pái  liè     guī zé     zōng hóng
yè cóng     gē chàng    chí dào
6.qīng liáng    liú yì     yán liào     fēng yè     yóu piào
guǒ shù     jú huā      xiān zǐ     dàn huáng    qì wèi
xiāng tián    xiāng wèi   guò dōng    fēng shōu
1.png

部编版语文三年级上册看拼音写词语(田字格)下载
下载地址:[ 下载地址1 ]